Vragen

Veel Gestelde Vragen

De organisatie van een groot toernooi als het Jeugd Korenbloemtoernooi brengt altijd een aantal situaties met zich mee waar het bestuur een beslissing over moet nemen. Die pakt vaak voor de ene schermer gunstig en voor de andere ongunstig uit. Hieronder staan een aantal vragen van mensen over het toernooi en de organisatie. In de antwoorden proberen we aan te geven wat onze overwegingen zijn om voor die oplossing te kiezen. Suggesties en opmerkingen aan het bestuur zijn altijd welkom.
 

  1. Waarom telt alleen de tweede voorronde voor het tableau?
  2. Hoe worden de schermers voor de eerste ronde ingedeeld?
  3. Als de eerste ronde niet meetelt, waarom zou ik dan goed schermen?
  4. Hoe worden de prijzen toegewezen?
  5. Is er geen overall prijs?
  6. Ik ben aangemeld bij de junioren, maar krijg een cadettenprijs. Hoe zit dat?
  7. Als ik beide dagen meedoe, krijg ik dan korting op de entree-prijs?
  8. Wanneer worden categorieen samengevoegd en wanneer gesplitst?

1. Waarom telt alleen de tweede voorronde voor het tableau?

Omdat de eerste ronde niet eerlijk ingedeeld is. Een tableau werkt het best als alle schermers op sterkte zijn gerangschikt. Die sterkte kun je van tevoren alleen inschatten op basis van ranglijsten, maar dat zegt niets over de vorm van de dag. Om de vorm van de dag te bepalen, scherm je een voorronde.

De indeling van een voorronde hangt ook weer af van een volgorde. Je wilt niet dat alle goede schermers in dezelfde poule terecht komen. Als dat gebeurt, komen een paar goede schermers veel te laag in de uitslag terecht. Daardoor komen ze te laag op het tableau en dan werkt dat systeem niet goed meer. De indeling van de voorronde moet dus ook zo goed mogelijk zijn, zodat goede en minder goede schermers gelijkmatig verdeeld zijn over de verschillende poules.

Die gelijkmatige verdeling is er in de eerste ronde niet. De uitslag van de eerste ronde kan dus vertekend zijn, omdat er teveel goede schermers in dezelfde poule terechtkwamen. Door nog een tweede voorronde te schermen, op basis van de uitslagen van de eerste ronde, wordt die vertekening grotendeels rechtgetrokken. Een goede schermer die te laag uitkwam zal weer in een zwaardere poule terechtkomen, maar in ieder geval niet met alleen maar goede schermers.

2. Hoe worden de schermers voor de eerste ronde ingedeeld?

De organisatie doet grote moeite om voor alle deelnemers een redelijke schatting te maken van hun relatieve scherm-sterkte. Dat is lastig als we categorieen samenvoegen. Met name de combinatie van jongens en meisjes is lastig. Cadetten en Junioren worden samengevoegd op basis van de punten die cadetten op de juniorenranglijst hebben. Hebben ze daar geen punten, of hebben ze meer punten op de cadettenranglijst, dan worden de punten van de cadettenranglijst gebruikt, gecorrigeerd met een bepaalde factor. Eenzelfde systematiek wordt gebruikt voor Kuikens en Benjamins.

Voor buitenlanders wordt bekeken of ze op de ranglijst van hun land voorkomen. In dat geval worden ze ingedeeld op basis van expert-inzicht. Ongeplaatste buitenlanders worden over het algemeen boven ongeplaatste Nederlanders ingedeeld. Deelnemers met hetzelfde aantal punten worden op willekeurige volgorde geplaatst. Bij de pouleindeling wordt dan ook gekeken naar land en club, zodat je niet met alleen maar clubgenoten in dezelfde poule terecht komt.

Omdat hier nogal wat handmatig aanpaswerk bij komt kijken, en omdat een ranglijst uiteindelijk niets zegt over de vorm van de dag, is de indeling voor de eerste voorronde een poging om de schermers op niveau in te delen. Pas na de eerste voorronde weten we iets over het daadwerkelijke niveau.

3. Als de eerste ronde niet meetelt, waarom zou ik dan goed schermen?

Om te voorkomen dat je in de tweede ronde in een te sterke poule terecht komt. Als je het toernooi toch denkt te kunnen winnen, dan win je in de tweede poule ook wel van de als beste ingedeelde schermer in die poule, maar dat gaat ten koste van de positie die die schermer eigenlijk had moeten hebben.

Hetzelfde geldt in principe voor het tableau: als je denkt toch te winnen, dan kun je ook onderaan het tableau beginnen. Dan kom je alleen heel snel al een schermer tegen die je eigenlijk pas in de finale had moeten ontmoeten. Verlies je, dan kom je laag uit in de eindrangschikking. Win je, dan komt je tegenstander veel lager uit dan op basis van zijn niveau had gemoeten.

Denk je dus het toernooi toch wel te winnen, dan zullen je tegenstanders het waarderen als je gewoon na de eerste en tweede voorronde bovenaan staat, zodat je ook als sterkste ingedeeld wordt en iedereen ook in de einduitslag op zijn of haar rechtmatige plaats terecht komt.

Ga je het toernooi niet winnen, dan is het belangrijk om in de tweede ronde een zo makkelijk mogelijke poule te krijgen. Hoe beter je de eerste ronde schermt, hoe makkelijker de tweede poule wordt. Hoe makkelijker die poule, hoe hoger op het tableau je ingedeeld wordt. Hoe hoger op het tableau je ingedeeld staat, hoe eenvoudiger je eliminatie-partijen worden (mits iedereen correct is ingedeeld op niveau).

4. Hoe worden de prijzen toegewezen?

In principe op basis van leeftijdscategorie en geslacht. Sinds 2012 wordt voor de gecombineerde Junioren/Cadetten toernooien echter alleen een overall prijs toegekend.

De organisatie heeft gekozen voor een systeem waarbij schermers niet met 3 of 4 prijzen naar huis gaan. We willen zoveel mogelijk mensen een prijs geven. Dat betekent dat we, nadat de eindrangschikking bekend is, de deelnemers opdelen naar leeftijdscategorie en geslacht. Per categorie (leeftijd en geslacht) reiken we vervolgens een 1ste, 2de en een 3de plaats uit (en dubbele prijzen als deelnemers exact gelijk eindigen, wat normaal gesproken alleen de derde plek is).

Dat betekent dat de winnaar van het toernooi altijd maar 1 prijs krijgt. 

In de eliminatie schermen we niet meer om de derde plaats, maar beschouwen beide verliezers van de halve finale als gedeeld derde in het overall toernooi. Als gevolg van de rangschikking kan het  gebeuren dat deze twee schermers in hun categorie allebei de eerste, 2de of 3de plaats innemen. In dat geval wordt er een dubbele prijs uitgereikt.

Op het NJK wordt een andere systematiek toegepast. Daar worden categorieën ook samengevoegd als er te weinig deelnemers zijn voor aparte toernooien, maar worden de prijzen maar gedeeltelijk uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. In het geval dat de junioren heren en dames worden samengevoegd is er een 'juniorenprijs' voor de beste junior (overall ranking, ongeacht geslacht) en ook nog een 'junioren dames' prijs, maar geen aparte 'junioren heren' prijs. Als een dame wint, ontvangt ze dus 2 prijzen. Als cadetten en junioren worden samengevoegd en een dame cadet wint, ontvangt ze zo zelfs 4 prijzen, terwijl een junior heer altijd maar 1 prijs kan winnen. Aangezien we deze situatie bewust willen voorkomen, hebben we gekozen voor een andere systematiek. Let wel: dit is geen theoretisch voorbeeld!

In 2007 hebben we op zondag zowel per categorie als overall een prijs uitgereikt. De nummer 1 gaat dan altijd met 2 prijzen naar huis. Omdat we dit achteraf bezien toch overdaad vonden, hebben we voor 2008 besloten alleen per categorie uit te reiken.
Tot 2009 werden altijd 2 3de prijzen uitgereikt. Omdat het verschil in ranking tussen deze twee schermers soms heel groot was, hebben we voor 2010 besloten alleen nog maar dubbele prijzen uit te reiken als deelnemers daadwerkelijk gelijk eindigen.
Vanaf 2012 is er besloten om voor de gecombineerde Junioren/Cadetten toernooien alleen een overall prijs uit te reiken. Een van de hoofdredenen hiervoor is dat de gecombineerde toernooien eigenlijk Cadetten-toernooien zijn met slechts enkele Junior schermers. De organisatie probeert Junioren zo veel mogelijk af te splitsen als dat redelijkerwijs nog leidt tot een fatsoenlijk toernooi voor de Junioren. In dat geval worden er aparte prijzen uitgereikt voor Junioren en Cadetten en krijgen Cadetten die meesplitsen naar het Junior-toernooi alleen Junior-prijzen.

Een Benjamin die bij de Pupillen meedoet terwijl er wel een apart Benjamin (of Benjamin/Kuiken) toernooi is, ontvangt niet de Benjamin prijs, maar een Pupillen prijs. Hetzelfde geldt voor andere, soortgelijke combinaties. Bij splitsing op basis van geslacht worden prijzen toegekend op basis van de uitgesplitste ranglijst, tenzij niet alle dames (of heren) op die uitslag staan en er ook een gemende ranglijst is (alle dames en heren dus meegedaan hebben met het gemengde toernooi).

Deze systematiek wordt elk jaar heroverwogen. Uw mening daarover wordt op prijs gesteld en kunt u mailen naar korenbloemtoernooi@gmail.com.

De organisatie doet haar best deze richtlijnen consequent toe te passen en zo voor iedereen inzichtelijk te maken wanneer ze wel of niet recht hebben op een prijs. Desalniettemin kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

5. Is er geen overall prijs?

In 2008 en 2009 is er geen overall prijs uitgereikt. In 2007 zijn er overall prijzen uitgereikt op zondag (Cadetten en Junioren), maar dat staat op de prijzen zelf niet aangegeven. In 2009 is er een wisselprijs ingesteld voor de Junioren en Cadetten, op basis van de uitgereikte prijs (zie vraag 4 en 6).
Vanaf 2012 is er voor de gecombineerde Junioren/Cadetten toernooien juist alleen een overall prijs. Voor de wisselbeker worden de Cadetten en Junioren wel uitgesplitst. Om die reden is in de uitslagen overzichten wel te zien op welke plekken de Cadetten en Junioren zijn geëindigd.

6. Ik ben aangemeld bij de benjamins, maar krijg een kuikenprijs. Hoe zit dat?

De organisatie bekijkt op de dag van de wedstrijd hoeveel aanmeldingen er zijn voor de verschillende categorieen. Als een specifieke categorie genoeg aanmeldingen heeft voor een zelfstandig toernooi, dan wordt ze niet samengevoegd met een andere categorie. Er moeten bijvoorbeeld zowel genoeg Benjamins als Kuikens zijn voor twee zelfstandige toernooien voordat besloten wordt ze uit elkaar te trekken.

Omdat we niet 's ochtends nog aan de Kuikens gaan vragen of ze bij de Junioren mee willen schermen als we de categorieen splitsen, moet dat bij aanmelding al gebeuren. Als je je dus opgeeft voor het Benjamin toernooi, dan geef je aan dat je, als Kuiken, mee wilt schermen met de Benjamins als we de categorieen splitsen.

Als we de categorieen niet splitsen, heeft de categorie waar je je voor opgegeven hebt geen enkele invloed meer. Zoals bij een van de vorige vragen al is aangegeven: we delen de prijzen uit op basis van de leeftijd, niet op basis van de categorie waarvoor je je hebt opgegeven.
NB: in een vorige versie van deze tekst werd gesproken over Junioren en Cadetten. Omdat we sinds 2012 alleen nog overall prijzen voor Junioren en Cadetten uitreiken, is deze vraag daarop niet meer van toepassing.

7. Als ik beide dagen meedoe, krijg ik dan korting op de entree-prijs?

De organisatie maakt ook kosten voor beide dagen (scheidsrechters, zaalhuur, materiaal). We doen ons best de deelnameprijs zo laag mogelijk te houden en dankzij sponsors en subsidiegevers betalen deelnemers maar ongeveer een derde van de daadwerkelijke kosten.

Korting geven voor deelnemers die twee dagen meedoen heeft alleen betrekking op Pupillen. Alle overige deelnemers schermen alleen op zaterdag of zondag. We zien graag de Pupillen ook meedoen met de Cadetten, maar omdat de groep die we met een korting zouden bevoordelen erg klein is, hebben we afgezien van een speciale regeling hiervoor.

Dus nee: je krijgt geen korting, wel onze vriendelijke dank.

8. Wanneer worden categorieen samengevoegd en wanneer gesplitst?

Twee categorieen worden over het algemeen samengevoegd als een van beide categorieen te weinig aanmeldingen heeft om naar oordeel van het wedstrijdbureau een volwaardig zelfstandig toernooi te schermen. De organisatie heeft hier voor zichzelf richtlijnen voor opgesteld.

Het samenvoegen van categorieen gebeurt op basis van leeftijd en geslacht. Bij Benjamins en Kuikens is geslacht van minder invloed (en dan vaak ten nadele van de jongens). Bij Junioren en Cadetten is leeftijd (relatief) van minder invloed, met name omdat er relatief veel meer Cadetten meedoen dan Junioren en top-Junioren zich richten op Senioren wedstrijden. Pupillen worden de laatste jaren normaliter volledig gesplitst.

Opsplitsen van categorieen kan op een aantal manieren. De keuze hiervoor hangt ook af van het aantal beschikbare lopers en scheidsrechters.